Objavljen konkurs za imenovanje novih članova GIK-a Zenica

U subotu, 26.11.2022. godine na stranici www.zenica.ba objavljen je javni poziv za prijem novih pet članova Gradske izborne komsije Zenica.

U nastavku teksta prenosimo konkurs u cjelosti.

– Objavljuje se Javni oglas za imenovanje pet članova Gradske izborne komisije Zenica.

Člana Gradske izborne komisije imenuje Gradsko vijeće Zenica, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Kandidat za člana Gradske izborne komisije treba ispunjavati sljedeće opće uslove:

– da je osoba sa pravom glasa;

– da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

II

Pored uslova iz tačke I ovog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Gradske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

– da ima prebivalište na području grada Zenica;

– da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i;

– da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

– članstvo u izbornoj komisiji i;

– članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

III

Sastav Gradske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

U sastavu izborne komisije nastojaće se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa odredbom čl. 2.14 st. (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Gradske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

– koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

– koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

– koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;

– koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

– kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

V

Član Gradske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

VI

Uz svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas, koja sadrži kontakt podatke podnosioca prijave i listu priloženih dokumenata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– kraću biografiju;

– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi kandidata, nostrifikovanu-priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju-priznavanje inostranih diploma;

– dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora, koji mora sadržavati podatake o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost;

– dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH – jednoj ili više obuka (ukoliko kandidat posjeduje navedeno);

– ovjerenu fotokopiju lične karte;

– dokaz o prebivalištu kandidata (obrazac PBA-3), ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog organa;

– svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona BiH) – (Prilog 5 Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini);

– izjavu o nacionalnom izjašnjenju, svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa, koja obavezno sadrži tekst „sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini“;

– svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana gradske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.

VII

Ovaj javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Grada Zenica (www.zenica.ba) i oglasnoj ploči Grada Zenica.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijavu na ovaj javni oglas dostaviti preporučeno poštom, ili na protokol Grada, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PET ČLANOVA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ZENICA – NE OTVARAJ“
na sljedeću adresu:

GRAD ZENICA 
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA 
Trg BiH br 6, 72 000 Zenica

Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu (ukupnom broju bodova) i istu dostaviti Gradskom vijeću.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

zenica.ba

Prethodna objavaSljedeća objava